Luft/vattenspolning av dricksvattenledningar

När kunderna klagar över att vattnet smakar illa och är brunt, då är det dags att kontakta oss! Enbart spolning räcker inte – det krävs tuffare teknik. Luft/vattenspolning avlägsnar sediment, slam och lösa partiklar effektivt. Den nyttiga biofilmen som bidrar till att rena vattnet i ledningarna påverkas bara marginellt.

Så går det till

Vid startmötet med ledningsägaren bestämmer vi omfattningen av uppdraget i stort och gör en preliminär tidplan. För beställaren är det enklast om vi tar ansvar för samtliga moment, från planering till digital dokumentation, men givetvis kan ledningsägaren göra en del av arbetet.

Först kontrollerar vi ledningsnätet med fokus på de ventiler, brandposter och spolposter som ska användas för att isolera olika spolsträckor. Vi kartlägger även de konsumenter som är beroende av vatten, t.ex. sjukhus och industrier, och förbereder tillfällig vattenförsörjning under spolningen.

Genom att vi vet exakt vilka ventiler, brandposter och spolposter som fungerar kommer den spolplan som tas fram över området att fungera och vi slipper oförutsedda problem. Allt dokumenteras noga och återrapporteras till kunden.

Den sträcka som ska spolas stängs av med hjälp av ventiler, varefter spolningen utförs mellan två brandposter. På samma sätt rengörs alla delar av ledningsnätet. Vi klarar ledningar med en diameter upp till 300 mm.

Effekten av spolningen når vi genom att blanda tryckluft med vattnet, vilket ökar hastigheten och skapar turbulens som effektivt avlägsnar sediment, slam, parasiter och lösa partiklar. Det är viktigt att den biofilm som bidrar till att hålla ledningen ren finns kvar även efter spolningen. Spolningen fortsätter tills vattnet är helt rent.

Fingertoppskänsla

För att nå önskat resultat krävs perfekt balans mellan luft och vatten. Detta är en känslig process som kräver lång erfarenhet och skräddarsydd utrustning.

När arbetat är klart revideras spolplanerna så att alla fakta om den spolade sträckan, inklusive ventilers funktion och status, är uppdaterade. Detaljerad spolplansmanual för varje sträcka redovisas också. Det utförda arbetet dokumenteras digitalt i kommunens kartverk och databas.

Förebyggande underhåll

Ofta är är det samma ledningssträckor som behöver spolas. Orsaken kan vara allt för stor ledningsdimension, låg vattenförbrukning eller kvalitetsproblem hos ledningen. Ett bra sätt är att spola förebyggande, t.ex. med några års mellanrum. Då hinner inte sediment och beläggningar byggas upp, vilket ger säkert flöde, samtidigt som ledningens livslängd ökar.

När spolplanen för området är gjord, är det enkelt att återkomma och underhållsspola samma område igen.

Uppdragets olika moment

Ett komplett uppdrag består av nedanstående moment, men i dialog med dig bestämmer vi i detalj hur projektet läggs upp och vad som ska ingå.

Bildgalleri

Offertförfrågan