Mekanisk rörrensning

Problem med flöde och / eller kvalitet? Sitter ni i tankarna om att underhålla era VA-ledningar? – Vi kan hjälpa er hela vägen från start till mål. Rensning av tryckledningar med hjälp av Polly-Pig-metoden, d.v.s. mekanisk rörrensning. Vi rensar alla typer av trycksatta ledningsnät, t. ex. dricksvatten, råvatten, lakvatten, tryckavlopp, industri och fjärrvärme.

I många fall märker man inte av problemet förrän det har blivit för stort. Flödet sänks successivt genom åren och som ledningsägare lär man sig att leva med en lägre kapacitet. Till slut blir det dock uppenbart att något måste göras, detta kan bero på en större mängd nederbörd som drar med sig bräddningar i pumpstationer, förhöjda kostnader i både el, reparationer av pumpar eller ledningar. I dessa fall är mekanisk rörrensning den absolut bästa lösningen.

POLLY-PIG-RENSNING

Pig-rensning är den mest effektiva metod för att återställa såväl kapacitet som kvalitet i ditt ledningsnät. Vi driver den cylinderformade pigen genom ledningen åtskilliga gånger för att uppnå det resultat som efterfrågas: En ren rörledning! Med hjälp av denna metod kan vi rensa kilometer- och t. o. m. milslånga tryckledningar, ett effektivt sätt för att slippa täta schakter. Denna metod fungerar ypperligt på till exempel råvatten- och tryckspillsledningar.

Hur går det till?

Vi behöver två anslutningspunkter, vi kallar dessa start- och uttagsände. Sedan driver vi Polly-Pigen med hjälp av antingen vatten eller gas (tryckluft) framgent.

Pigen, som är större än ledningens invändiga mått, fyller upp hela ledningens diameter och pressas ut mot väggarna. På detta sätt drar den med sig alla möjliga typer av beläggningar, sediment och slam. Pigen är utformad på ett sådant sätt att den klarar av att ta sig igenom T-stycken, 90-böjar och ventiler.

PROVTRYCKNING OCH TÄTHETSKONTROLLER

Oftast krävs det att rörledningen har blivit provtryckt, därefter krävs även (minst) ett godkänt vattenprov innan ledningen kan överlämnas till ledningsägare. För att slippa tidsödande spolningar och fördyrande kostnader av vattenprover erbjuder vi en helhetslösning.

HELHETSLÖSNINGEN: PROVTRYCKNING, RENSNING, PROVTAGNING

Först driver vi en Polly-Pig genom ledningen med hjälp av vatten, detta för att säkerställa att ledningen är helt fri från luft. Efter detta sker provtryckning för att testa komponenter och säkerställa en tät rörledning. Vi utgår från Svenskt Vattens publikationer VAV P78, P79, P115. Detta är dock bara en utgångspunkt, vi förhåller oss alltid till vad beställaren har för kravbild.

Efter att provtryckningen blivit godkänd fortsätter vi med en noggrann rensning, detta görs med hjälp av våra specialanpassade Polly-Pigs. Vi driver en eller flera pigar – efter behov – genom ledningen för att säkerställa ett bra resultat. Även här följer vi Svenskt Vattens publikation P115.

Om önskemål eller krav finns från ledningsägare kan vi desinficera ledningen med hjälp av klor. Även här tar vi hjälp av våra Polly-Pigs. För att säkerställa kontakttid med ledningsyta driver vi en klorpelare mellan två pigar och eftersom vi använder oss utav vatten för att driva pigen framåt kan vi enkelt bestämma hastigheten på klorpelare. När klorpelare är ur ledningen kör vi alltid en Polly-Pig för att bli av med eventuellt kloröverskott.

När dessa moment är genomförda tar vi vattenprover på utgående vatten, men även referensprov på inkommande för att säkerställa god vattenkvalitet på det vatten som nu körs igenom den nya ledningen. Provet skickas sedan till ackrediterat laboratorium för analys. Efter tre (3) dygn får man tillbaka den första analysen på odlingsbara bakterier, detta är en väldigt bra måttstock för den faktiska analysrapporten som kommer först efter sju (7) dygn. Om provet skulle innehålla e-coli eller koliforma bakterier upptäcks detta under första dygnet.

Det här är alltså våran helhetslösning, det går givetvis bra att plocka ut delar ur denna och skräddarsy precis så som just ni vill.

Bildgalleri

Offertförfrågan