Ledningsinventering och lokalisering av felkopplingar

Nästan alla kommuner har problem med tillskottsvatten, som orsakar extra kostnader i pumpstationer och reningsverk genom att massor av rent vatten hanteras i onödan. Det förändrade klimatet gör att de som idag har små marginaler, garanterat kommer att få problem med översvämningar framöver.

Tillskottsvatten kan bero på läckage mellan spill- och dagvattenledningarna i huvudledningsnät och servisledningar, på inläckage eller på felkopplingar. Ett vanligt fel är att stuprör och dagvattenbrunnar anslutits till spillvattennätet istället för till dagvattennätet.

Rök är snabbt och enkelt

Genom att isolera en sektion av näten, tömma alla uppsamlingsbrunnar hos aktuella fastigheter och sedan trycka in ofarlig rök i dag- och spillvattennätet ser vi direkt vilken väg röken tar. Läckor och felkopplingar avslöjas omedelbart. Inventering med hjälp av rök går snabbt, vilket innebär rimliga kostnader.

Som ett komplement till röken kan vi använda färgat vatten för att säkerställa hur stuprör, spygatter, rännstensbrunnar m.m. är kopplade.

Rök i kombination med färgat vatten är den säkraste metoden för att hitta felkällor.

Digital redovisning

Resultatet av inventeringen exporteras i digitalt ritningsformat som kan importeras direkt i ledningsägarens databas.

Ritningen omfattar samtliga fastigheter och visar om ledningarna är felkopplade, rättkopplade eller om dagvattnet tas om hand lokalt. Även läckage/defekter på ledningsnätet framgår.

Den digitala ritningen är ett perfekt underlag för det fortsatta arbetet med att eliminera oönskat tillskottsvatten.

Fördjupad undersökning

Ibland krävs en noggrannare undersökning för att hitta felkällorna, t.ex. när röktestet indikerar överläckage mellan huvudledningarna.

Då går vi vidare genom att proppa dagvattenledningarna och simulera ett kraftigt regn, d.v.s. vi fyller ledningen med färgat vatten och filmar därefter spillvattenledningen. På detta sätt ser vi direkt var överläckagen finns och om det är servisledningarna eller huvudledningsnätet som läcker.

Hela tiden håller vi uppdragsgivaren informerad och startar inga tillkommande arbeten utan klartecken.

Uppdragets olika moment

Ett komplett uppdrag består av nedanstående moment, men i dialog med dig bestämmer vi i detalj hur projektet läggs upp och vad som ska ingå.

Bildgalleri

Offertförfrågan